Pages

Friday, November 27, 2015

How to fit your cross stitch to the frame?

    There are a lot of different size of cross stitches that some are nice fit to the frame but some are not.  I always use those two ways to fit my cross stitches to the frames.
    Er zijn veel verschillende maten van de kruissteken. Sommige hebben perfecte pasvorm in het frame, maar sommige niet. Ik gebruik altijd twee manieren.


  1. To fit my cross stitch to the frame. For example: the size of my this w.i.p "A pair of swans" was not perfect fit to the frame. The width was 50cm and the lenght was 63cm. But the size of my frame was 50/75cm. The width of my w.i.p was exactly fit but the lenght was not fit.

 1.   Mijn kruissteek passen aan het frame. Bijvoorbeeld de maat van mijn deze w.i.p "De paar zwanen" was paste niet aan het frame. De breedte was 50cm en de lengte was 63cm. Maar de maat van mijn omlijsting was 50/75. De breedte van mijn w.i.p paste precies, maar de lengte niet.

 • First I measured well the width and length.
 • And left same sized of space on all 4 sides between the frame and the side of w.ip. 
 • Then I folded all 4 side to the backside and did ironing well.
 • At least I did stick with a glue to the background of white paper. 
 • Eerst heb ik de breedte en lengte goed gemeten.
 • En dezelfde grootte aan alle 4 zijden tussen het frame en de zijkant van de w.i.p gelaten.
 • Dan heb ik alle 4 zijkanten aan de achterzijde gevouwen en goed gestreken.
 • Als laatste heb ik met lijm aan de achterkant van witte papier geplakt.
  2. To fit the frame to the crosstitch. It means you can order a frame which size you wanted from online shop. I ordered this nice frame by online shop. If you interested in, visit to this website: http://www.kunstspiegel.nl/ .

  2. Het frame aanpassen aan de kruissteek. Het betekent dat u een frame op maat bij een online shop kunt bestellen. Ik bestelde dit mooie frame bij een online shop. En als u ge├»nteresseerd bent, bezoek deze site http://www.kunstspiegel.nl/. Succes

Saturday, October 31, 2015

The black line

                      
     On some cross stitches you have to sew a black line, otherwise black frame. This black line is mostly preprinted outside of an animal shape and you have to use a black yarn. It looks more clear. Now I am working on "8 horses of cross stitch", and all horses have black lines. This is the first horse of my w.i.p with black line on the picture.
     Op sommige kruissteken moet u een zwarte lijn naaien. Anders een zwarte omlijsting. Deze zwarte lijn is meestal aan de buitenkant van een dierlijke vorm voorbedrukt, en u moet een zwarte garen gebruiken. Het lijkt meer duidelijk. Nu ben ik bezig met "8 paarden kruissteek" en alle paarden hebben zwarte lijnen. Dit is het eerste paard van mijn w.i.p met een zwarte lijn op de foto.


    It is easy and very simple  to sew the black line. I always use this two ways and wanna show you how to do it.
    Het is zeer eenvoudig en makkelijk om de zwarte lijn te naaien. Ik gebruik altijd deze twee manieren. Ik wil laten zien hoe het moet.
    
   1. To sew outside line.  Te naaien buiten lijn.


 • To sew the first eye ( it means a step ) with black yarn. 
 • Te naaien de eerste oog ( betekent een stap ) met een zwarte garen.

 

 • After that to leave one eye empty and to sew from backside.
 • Vervolgens een oog leeg laten en naaien vanuit achterkant.
                                                                          

 • After it, to sew back the empty eye as same as the picture. 
 • Daarna het lege oog terug naaien zoals op de foto.
 •  And then to sew it repeat.
 • En dan het naaien herhalen.


 2. To sew inside line. Te naaien binnenlijn.  • To sew the first eye and to leave one empty eye. 
 • Te naaien het eerste oog en een oog leeg laten.


 •  To continue it till to the end point of the line.  
 •  Te blijven doorgaan tot aan het eindpunt van de lijn. 


 •  Then to sew back the empty eye till to the started point.   
 •  Daarna de lege ogen terug naaien tot op het startpunt.